Köszöntjük a BÚZAMAG KÖZÖSSÉG oldalán!

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Isten szeret téged!

"Drága vagy szememben, becses vagy, és én szeretlek téged!" Iz 43,4

"A szívbeli bánat leveri az embert, de a szép szó felderíti! Péld 12,25

"Íme, nem rövid az Úr keze, hogy ne tudna megszabadítani, és nem tompa a füle, hogy ne hallana;

hanem a ti bűneitek lettek válaszfallá köztetek és Istenetek között,

és a ti vétkeitek fedték el arcát előletek, hogy ne hallgasson meg. Iz 59,1-2

"Nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről.” 1Kor 2,2

"Dicsőítlek téged, mert olyan csodálatosan alkottál, és tudom jól, milyen csodálatos minden műved! Zs 139,14

"Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, zöldellő legelőkön adott nekem helyet, csöndes vizekhez vezetett engem.

Felüdítette lelkemet, és az igazság ösvényein vezetett az ő nevéért.

Járjak bár a halál árnyékában, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy, vessződ és pásztorbotod megvigasztaltak engem.

Asztalt terítettél számomra azok előtt, akik szorongatnak engem.

Olajjal kented meg fejemet, és kelyhem csordultig töltötted.

Mert jóságod és irgalmasságod kísér engem életem minden napján, hogy az Úr házában lakjam időtlen időkig." Zsoltárok 23

"A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, nem féltékeny, nem kérkedik,

nem fuvalkodik fel, nem tapintatlan, nem keresi a magáét, nem gerjed haragra, nem feltételezi a rosszat,

nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal; mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.

A szeretet soha meg nem szűnik. 1Kor 13,4-8

"Ti vagytok a föld sója. De ha a só ízetlenné válik, mivel sózzák meg?" Mt 5,13

"Gyönyörködj az Úrban, ő megadja neked szíved kéréseit" Zs 37,4

"Hálát adok neked, Uram, a népek között, zsoltárral dicsérlek a nemzetek között." Zs 57,10

"Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem magasság, sem mélység, sem más teremtmény nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban van." (Róma 8,38)

"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (János 3,16)

"Ne gondoljatok a régi dolgokra, és az elmúltakra ne figyeljetek! Íme, én újat cselekszem, most sarjad, talán nem tudjátok?" Iz 43,18

"Hiábavaló hajnal előtt kelnetek, és késnetek a lefekvéssel, akik a fáradság kenyerét eszitek, hiszen ő álmában is megad mindent annak, akit kedvel. Zs 127,2

 

Induló sorozatunk a társadalomban egyre szélesebb körben terjedő ezoterikus jelenségekről, új típusú gyógymódokról ad keresztény szempontú ismertetést. A témák között szerepel a homeopátia, az alternatív gyógyászat, a reiki, a kineziológia, a fengsui, a földsugárzás-mérés, az ingázás, a Helliger-féle családfelállítás, a Bach-virágterápia stb. Első összefoglalónkban magát az ezotéria jelenségét ismertetjük.

 

Ezotéria – Mit is jelent pontosan?

• A kifejezés görög eredetű, jelentése: belső, befelé.
• Eredetileg titkos tanokra, spirituális, érzékelésen túli, pusztán logikával meg nem érthető jelenségekre utalt
• Az ezoterikus tanokat a XIX. század óta hirdetik nyíltan, a New Age mozgalom nyomán váltak széles körben ismertté a nyugati világban.
• Napjainkban sokak hétköznapi életében jelen van az ezoterikus gondolkodás és gyakorlat, sokszor anélkül, hogy tudomásuk lenne erről.

Vallás az ezotéria?

• Nem, az ezotéria nem vallás, hanem számos olyan irányzat összefoglaló elnevezése, amelyek valamiképpen a spiritualitáshoz, a valláshoz vagy a világnézethez kapcsolódnak.
• Az ezoterikus környezet jellegzetessége a különféle történelmi korokból és (akár mai) kultúrákból származó vallási fogalmak keveredése.

Melyek az ezoterikus világszemlélet alaptételei?

• Azt mondják, hogy maga a világegyetem örök és isteni. Személytelen isteni energiának vagy erőnek tartják, amelyet sokszor távol-keleti kifejezésekkel, fogalmakkal jelölnek (csi, qi, prána stb).
• Minden létezőt a koncentrált isteni energia kiáradásának tekintenek. Még az istenekben, az angyalokban, a szellemi lényekben is ez az energia fejeződik ki.
• Úgy vélik, ez az energia – hasonlóságok és analógiák rendszerén keresztül – a világegyetem valamennyi létezőjét összeköti. Maga az ember ennek az energiának részese. Végső elemzésben minden ember a maga istene.
• Az ember és a kozmosz boldogsága ezen energiák összhangján múlik.
• Az öntökéletesítés lelki útja során az embernek olyan szintre kell emelnie energiáit, ahol átéli, hogy saját belső energiái beleolvadnak a magasabb rezgésekbe, az isteni energiába.
• Az embert szellemi lények, angyalok, tündérek, manók, az elemek szellemei veszik körül és segíthetik.
• Minden ember egyedül maga felelős saját magáért, jó sorsáért vagy szenvedéséért, betegségéért vagy egészségéért. A rossz gondolatok betegséghez és szerencsétlenséghez vezetnek, míg a pozitív, helyes gondolkodás sikeres életet eredményez.
• Az ember nem csak egyszer él ezen a világon, hanem számos reinkarnáció során újra meg újra visszatér, miközben szüntelenül fejleszti és tökéletesíti magát.
• Minden vallás ugyanaz, nincsen abszolút igazság. Minden embernek azt kell kiválasztania, ami számára a legmegfelelőbb. Ha szükséges, a vallási felfogásokat meg is változtathatja és tetszés szerint ötvözheti.

Hol találkozhatunk az ezotériával a hétköznapi életben?

Az ezoterikus szemlélet ma gyakorlatilag a társadalmi élet minden területén megjelenik. Az ezoterikus gondolkodás alapvető állításai – különféle eljárásokon, fogalmakon, jelképeken, illetve a különböző vallások összemosása révén – gyorsan terjednek. Jelen vannak a gyógyászatban, a nevelésben, az életformák, a párkapcsolatok, a cégvezetés stb. terén. E felfogásba illeszkedik a fengsui, a Bach-virágterápia, a reiki, a csikung, a taicsi, az asztrológia, a homeopátia, az alternatív gyógyászat, a reiki, az ingázás, a kineziológia, a drágakő-terápia, a jóga, a prána gyógyítás stb.

Összeegyeztethető az ezotéria a kereszténységgel?

A keresztény hit alapvetően eltér az ezoterikus világszemlélet fogalmaitól és nézeteitől.
• A keresztény ember a személyes Istenben hisz. Isten „Te", olyan személy, akihez szólni lehet.
• Isten teremtette az egész világegyetemet, ám ő maga fölötte áll.
• Minden ember Isten egyedi képmása. Minden egyes embernek maga Isten adja az életet.
• Az „életerő" nem a természetből fakadó erő, hanem ajándék, amelyet maga a Teremtő ad minden  embernek élete minden pillanatában.
• Az ember végső célja az örök szeretetkapcsolat Istennel és a többi emberrel.
• A szenvedés eredeti oka az Isten és ember, illetve ember és ember közötti kapcsolat megromlása  (a bűn).
• Isten az, aki üdvözít; ez kizárólag kegyelem. Lényege, hogy helyreáll az Isten és ember közötti szeretetkapcsolat.
• Egyszer élünk ezen a világon, nincs következő élet. A keresztény ember a test feltámadásában és a szentek közösségében megvalósuló örök életben hisz.
• A megkeresztelt ember gyakorlatilag célba ért. Nem kell megváltást keresnie, hiszen övé az üdvösség. Emellett földi élete során igyekszik jobban megismerni és szeretni a megváltó Krisztust.
• Van abszolút igazság, és ez az igazság felismerhető. Nincs más út az Atyához, mint Krisztus.

A keresztény hit alapvető kérdésekben összeegyeztethetetlen az ezoterikus felfogással.

Miért terjednek keresztények között is ezoterikus nézetek?

Az ezoterikus világnézetet ritkán tanítják nyíltan. Elsősorban közvetve, különféle hétköznapi tevékenységeken és elgondolásokon keresztül hintik szét, s csak később derül ki, milyen felfogáson alapszik egy-egy eljárás. Akkora az ilyen jellegű kínálat manapság, hogy a társadalomban kialakult egy általános légkör, amely sokakat magával ragad anélkül, hogy tudnák. Az ezoterikus eszmék tehát észrevétlenül terjednek, és ma már sokakra erőteljesen hatnak. Sokan úgy tesznek magukévá ezoterikus nézeteket, hogy nem is sejtik, honnan erednek.

 

Mit lehet tenni?

Minthogy a keresztények körében igen nagy a zűrzavar, a hívő embernek a következőket érdemes tennie:
• Ne tegye magáévá a különféle világnézetekkel kapcsolatos divatos eszméket, hanem kritikusan szemléljen minden új jelenséget;
• Észérvekkel leplezze le az irracionális gondolkodást;
• Fedezze fel újra és ismerje meg még jobban keresztény hitét;
• Erősítse keresztény önazonosságát;
• Bátran viselkedjék keresztényként, és nyíltan tegyen tanúságot a hitéről;
• Legyen megértő a keresőkkel szemben, és kínáljon fel nekik keresztény hitéből fakadó válaszokat; 
• Hite megélése, a szentségek vétele és a Szentírás olvasása által találkozzék mindennap az élő Istennel!

Forrás: az osztrák Nazaret katolikus közösség honlapján megjelent összefoglaló.

 

Magyar Kurír