Köszöntjük a BÚZAMAG KÖZÖSSÉG oldalán!

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Isten szeret téged!

"Drága vagy szememben, becses vagy, és én szeretlek téged!" Iz 43,4

"A szívbeli bánat leveri az embert, de a szép szó felderíti! Péld 12,25

"Íme, nem rövid az Úr keze, hogy ne tudna megszabadítani, és nem tompa a füle, hogy ne hallana;

hanem a ti bűneitek lettek válaszfallá köztetek és Istenetek között,

és a ti vétkeitek fedték el arcát előletek, hogy ne hallgasson meg. Iz 59,1-2

"Nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről.” 1Kor 2,2

"Dicsőítlek téged, mert olyan csodálatosan alkottál, és tudom jól, milyen csodálatos minden műved! Zs 139,14

"Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, zöldellő legelőkön adott nekem helyet, csöndes vizekhez vezetett engem.

Felüdítette lelkemet, és az igazság ösvényein vezetett az ő nevéért.

Járjak bár a halál árnyékában, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy, vessződ és pásztorbotod megvigasztaltak engem.

Asztalt terítettél számomra azok előtt, akik szorongatnak engem.

Olajjal kented meg fejemet, és kelyhem csordultig töltötted.

Mert jóságod és irgalmasságod kísér engem életem minden napján, hogy az Úr házában lakjam időtlen időkig." Zsoltárok 23

"A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, nem féltékeny, nem kérkedik,

nem fuvalkodik fel, nem tapintatlan, nem keresi a magáét, nem gerjed haragra, nem feltételezi a rosszat,

nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal; mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.

A szeretet soha meg nem szűnik. 1Kor 13,4-8

"Ti vagytok a föld sója. De ha a só ízetlenné válik, mivel sózzák meg?" Mt 5,13

"Gyönyörködj az Úrban, ő megadja neked szíved kéréseit" Zs 37,4

"Hálát adok neked, Uram, a népek között, zsoltárral dicsérlek a nemzetek között." Zs 57,10

"Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem magasság, sem mélység, sem más teremtmény nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban van." (Róma 8,38)

"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (János 3,16)

"Ne gondoljatok a régi dolgokra, és az elmúltakra ne figyeljetek! Íme, én újat cselekszem, most sarjad, talán nem tudjátok?" Iz 43,18

"Hiábavaló hajnal előtt kelnetek, és késnetek a lefekvéssel, akik a fáradság kenyerét eszitek, hiszen ő álmában is megad mindent annak, akit kedvel. Zs 127,2

Nem elég a lelkesedő  hit
 Kedves Barátaim!  1. "A mi Urunk,  Jézus Krisztus kegyelme, az Isten  szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal" (2Kor  13,13).
Ezzel köszöntöm a Katolikus Karizmatikus Megújulás  közösségei és csoportjai Nyolcadik Nemzetközi Találkozójának  résztvevőit  itt, Rómában.
Találkozótok kezdete az egész  Egyház számára nagyon jelentős  pillanatra esik, de a Karizmatikus  Megújulás számára Pünkösd ünnepe ebben az  évben - mely  a 2000. Év Nagy Jubileumára való készület Szentléleknek szentelt  éve - sajátosan fontos, hiszen ez az év számotokra rendkívüli  intenzitású  bekapcsolódást kíván meg a nagy előkészületbe. A Tertio millenio adveniente körlevélben írtam: "A Jubileumra  való előkészület fő célja, hogy újra  megtapasztaljuk a  Lélek jelenlétét és működését, aki az Egyházban a  szentségekben,  különösen a bérmálás szentségében, valamint a karizmák,  szolgálatok, feladatok sokféleségében működik az Egyház  javára." (Nr. 45.)  Minden bizonnyal a Ti karizmátok sajátos  intimitásra vezet benneteket a  Szentlélekkel. A Katolikus Karizmatikus  Megújulás elmúlt 30 éve bizonyítja, hogy  sokakat elsegítettek arra, hogy újra felfedezzék a Szentlélek  jelenlétét  és hatalmát az életükben, az Egyház életében, a világ  életében.  Ez a felfedezés sokakat eltöltött a Krisztusba vetett hit örömével,  lelkesedésével, nagy szeretettel  az Egyház iránt, nagylelkű önátadással az  Egyház küldetése  iránt. Ebben az évben ezért csatlakozom hozzátok a dicsőítésben  és hálaadásban mindazért az értékes gyümölcsért, melyet  Isten közösségeitekben  akar megérlelni, és rajtatok keresztül  az Egyházban.
 
2. Bizonyos értelemben a Ti  találkozótok része az egyházi  mozgalmak és új közösségek nagy találkozójának, melyet május  30-án, Pünkösd vigíliáján tartottunk a Szent Péter téren.  Nagyon akartam, hogy létrejöjjön ez a találkozó,  és vártam a tanúságtételek  megosztását. S ma be kell vallanom,  hogy mélyen megérintett az  összeszedettségnek, imának a lelkülete,  az Úrban való öröm és ünnepelni tudás,  mely jellemezte  ezt az eseményt, s mely valóban a Szentlélek ajándéka. Az  egyházi  közösség intenzív pillanatai voltak ezek, és megmutatták az  egységet a  sokféle karizma között, mely jellemzi az egyházi  mozgalmakat és új közösségeket.  Láttam, hogy a világ minden  részéről sok képviselője érkezett a Megújulásnak, és  hálás  vagyok nektek ezért.
Péteri szolgálatom kezdetétől  a mozgalmakat az Egyház és az egész  emberiség számára nagy  lelki erőforrásnak ismertem fel, a Szentlélek ajándékának  korunk számára, a remény jeleként mindenkinek. Május 30-án  a Szent Péter térről  fontos, erőteljes üzenet hangzott el,  mely nemcsak a mozgalmaknak, hanem az  egész Egyháznak szólt.  A mozgalmak bizonyságot tettek az Egyházzal való  közösségükről  karizmájukkal szolgálni akarják az egyetemes egyházat, a helyi  egyházat, a plébániát. Bizonyos vagyok abban, hogy ez a felejthetetlen  esemény a  Ti találkozótok számára is gazdag inspiráció.
3. A Katolikus Karizmatikus Megújulás közösségeinek  sajátos, a  Szentszék által elismert küldetése van. Szabályzatotokban  benne van, hogy a  karizmatikus közösségek katolikus identitását  őrzitek, bátorítjátok őket, hogy  legyenek közvetlen kapcsolatban  a püspökökkel és a római pápával. A mi  korunkban, melyben  elterjedt a relativizmus és a zűrzavar, rendkívül fontos  segíteni  az embereket, átérezni, hogy az Egyház tagjai. Egy  egyházi mozgalomhoz tartoztok. S az "egyházi" kifejezés nem  díszítő  elem. Ez pontosan kifejezi a keresztény képzés fontosságát,  és hordozza  a hit és az élet összetartozását. A lelkesedő  hit, mely olyan élő a  közösségeitekben, nagy gazdagság,  de nem elegendő. Együtt kell járnia a  keresztény képzéssel,  mely biztos, készséges és hűséges az Egyház Tanítóhivatala  iránt. Ennek a képzésnek az imaéleten, az Isten Igéjére  való hallgatáson, a  szentségek méltó vételén - különösen  a kiengesztelődés és az Eukarisztia  szentségének vételén  - kell alapulnia. A hitben való érettséghez szükséges, hogy  a hitigazságok Ismeretében is növekedjünk. Ha ez nem történik  meg, akkor fellép  a felületesség, a szélsőséges szubjektivizmus  és illúzió veszélye. A Katolikus  Egyház Új Katekizmusa kell  hogy minden keresztény számára - s így a Megújulás  minden  közössége számára is - állandó vonatkoztatási pont legyen.  Ismételten meg  kell mérni magatokat az "egyházias jelleg" fényében,  melyet lefektettem a  Christifideles laici (nr. 30) exhortációmban.  Mint egyházi mozgalomnak  jellemeznie kell benneteket az egyházias  érzületnek - sentire cum Ecclesia- az  Egyházi Tanítóhivatal,  a lelkipásztorok és Péter utódja iránti gyermeki  engedelmességnek  (filial), hogy velük együtt építsétek az egész Testtel a  közösséget.
4. A Katolikus Karizmatikus Megújulás Közösségei  Nyolcadik  Találkozójának mottójául Krisztus szavait választottátok:  "Tüzet jöttem  bocsátani a földre, mennyire vágyom, hogy fellobbanjon!"  (Lk 12,49.) A mi Urunk,  Jézus Krisztus, a világ Üdvözítőjének  nagy jubileumára készülve ezek a szavak  erőtől visszhangoznak.  Isten Fia emberré lett, elhozta nekünk a szeretet tüzét  és  a szabadító igazságot. Az új évezred küszöbén az Egyház  hallja Mesterének  sürgetését, hívását a misszió iránti  még nagyobb elköteleződésre: "megértek a mezők az aratásra"  (vö. Mk 4,29}. Minden bizonnyal megfontoljátok ezt  találkozótokon.  Engedjétek át magatokat a Szentlélek vezetésének, aki az  evangelizáció  és a misszió legkiválóbb "ügynöke".
Imámmal  kísérem kezdeményezéseiteket, és remélem, hogy ez a  találkozó,  mely ilyen jelentős körülmények között történik, meghozza  az egész  Katolikus Karizmatikus Megújulás számára a szükséges  gyümölcsöket. Bárcsak  mérföldkő lenne ez a találkozó  a ti zarándokutatokon a 2000. Év Nagy Jubileuma  felé. Mindannyiotoknak,  közösségeiteknek és szeretteiteknek szerető apostoli  áldásomat  küldöm.
II. János Pál Pápa, Vatikán, 1998. június 1
forrás: www.karizmatikus.hu